زمین زیستگاه ۵۰ میلیارد پرنده وحشی است

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که حداقل ۵۰ میلیارد پرنده وحشی و بیش از یک میلیارد گنجشک در جهان وجود دارد.