تولید ‌انواع پسماند با مصرف غذاهای بسته‌بندی شده

‌پسماند و شیرابه ناشی از آن امروزه به یکی از بزرگترین معضلات شهرهای بزرگ دنیا تبدیل شده است اما به گفته معاون پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، تفکیک ‌پسماند در مبدا توسط شهروندان و در ایستگاه‌های میانی انتقال ‌پسماند توسط شهرداری می‌تواند در کاهش این معضل زیست محیطی موثر باشد.