آسمان بوشهر ابری می‌شود

بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد از امروز تا اواسط هفته پیش رو در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام می باشد.