گفتگوی چالشی: فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

در شماره قبل نشریه طبیعت ایران به علل، عوامل و خطرات ناشی از فرونشست زمین پرداخته شد و در این شماره به راهکارها و چگونگی برون رفت از این چالش بزرگ میپردازیم. مهمانان این گفتگو آقایان دکتر محمدجواد بلورچی، کارشناس بازنشسته محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دکتر رضا شهبازی، مدیر کل محترم دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دکتر حمید رحمانی، رئیس محترم گروه آبهای زیرزمینی وزارت نیرو و آقای