گفتگوی چالشی فرونشست زمین (بخش اول: علل و عوامل)

فرونشست زمین ازجمله چالشهایی است که بسیاری از زیست بومهای کشور را تهدید میکند و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این قسمت ابعاد مختلف فرونشست زمین شامل علل و عوامل شکل گیری، اهمیت فرونشست زمین، مناطق بحرانی، تأثیر فرونشست زمین بر محیطزیست و منابع طبیعی، آمار و اطلاعات و پایش آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در شماره آیند‌‌ه نشریه راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این چالش بزرگ ملی ارائه خواهد شد.