نقش کلیدی رفتارهای شهروندی در بهبود یا تخریب محیط زیست 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نقش خانه‌های محیط زیست در ارتقای اثربخشی مشارکت شهروندان در موضوعات محیط زیستی خواستار تداوم حمایت اعضای شورای اسلامی شهر از توسعه و گسترش خانه‌های محیط زیست در سطح سرای محلات شد.