روزی برای اندیشیدن به زمین

انسان، اشرف مخلوقات، حالا به بزرگترین مخاطره برای زمین و آسمان بدل شده است؛ موجودی که تنها به لحظه فکر می‌کند و بهره‌گرفتن هرچه بیشتر از آنچه در اختیار دارد؛ هیچ موجودی در آلوده کردن زمین و آب و هوا، سهم ندارد و شاید نامیدن روزی با عنوان “برای زمین” هدفش وادار کردن بشر به تفکر بیشتر پیرامون محیطی‌ست که تنها متعلق به او نیست.