خانه‌های محیط زیست محلی برای حل موضوعات محیط زیستی پایتخت باشند

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهارکرد: خانه‌های محیط زیست در کنار ساختار شورایاری ها در محلات، می‌توانند موجب افزایش مشارکت شهروندان شوند.