تولید محصولات مقاوم به گرما با شناسایی دو ژن

محققان ژن‌هایی را شناسایی کردند که عامل کنترل پاسخ گرما در محصولات هستند.