تغییرات اقلیمی بزرگترین نگرانی در میان جوانان اروپایی

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد: تغییرات آب و هوایی بزرگترین نگرانی در میان جوانان اروپایی است.