بازدید زنده از موزه محیط زیست در روز طبیعت

به مناسبت سیزدهم فروردین بازدید مجازی زنده از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان امکان پذیر است.