۹۰ درصد استان کهگیلویه و بویراحمد را جنگل و مرتع تشکیل می دهد

مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰ درصد این استان را عرصه های منابع طبیعی جنگل و مرتع تشکیل می دهند.