گفتگوی چالشی- خسارت ناشی از سیل پیامد کوتاهی در حفاظت از منابع طبیعی

گفتگوی چالشی این شماره از نشریه طبیعت ایران به نقش پوشش گیاهی و مدیریت منابع طبیعی و ارتباط آن با وقوع سیلهای اخیر در کشور اختصاص دارد . این گفتگوی مفصل با حضور آقایان دکتر عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دکتر محمد خسروشاهی رئیس بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دکتر خسرو شهبازی معاون وقت امور مراتع، آبخیزداری و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد .