گرمایش جهانی زندگی صدها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد

نتایج یک بررسی نشان میدهد: موج گرما می‌تواند در مدت ۳۰ سال صدها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد.