کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که کیفیت هوای پایتخت هم اکنون با شاخص میانگین 56، در شرایط قابل قبول است.