کیفیت قابل قبول هوای تهران

کیفیت هوای تهران در حال حاضر با قرار گرفتن روی عدد ۶۶ قابل قبول است این درحالی است که ظرف ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص کیفیت هوا روی عدد ۸۷ و وضعیت قابل قبول قرار داشته است.