پتانسیل مصرف چوب در ایران ۱۳ میلیون متر مکعب است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن اشاره به اینکه میزان مصرف چوب در کشور بیش از دو برابر میزانی است که از طریق زراعت چوب و باغات تامین می‌شود، گفت: این تفاوت در میزان تولید و مصرف چوب بر تخلف قاچاق چوب بی‌تاثیر نیست و لازم است بخشی از این نیاز از طریق واردات چوب به کشور تامین شود.