همراهی بندر بوشهر با پویش ساعت زمین

بندر بوشهر نیز در شب شنبه هفتم فروردین ساعت هشت و نیم شب در رویداد ساعت زمین با جهان همراه شد.