معضل چاقی، مرغ های دریایی را در بحرین زمین گیر کرده است

شماری از مرغ‌های آبی در بحرین به قدری چاق شده اند که پرواز کردن برایشان دشوار شده و علت این چاقی مفرط در آنها، خوردن مقادیر زیادی از غذاهای پس مانده انسان عنوان شده است.