فعالیت‌های انسانی عامل تخریب ناشی از سیل

روز جهانی آب که امسال مصادف با دوم فروردین است روزی است که ضمن گرامیداشت ارزش آب نسبت به بحران جهانی آب آگاهی‌بخشی می‌شود. آب در محیط‌های متفاوت برای افراد مختلف معنای خاصی دارد. آب در ایران که کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک است همیشه از ارزش ویژه‌ای برخوردار بوده. یک کارشناس آب ضمن تاکید بر اهمیت آب برای اکوسیستم و موجودات زنده کره زمین می‌گوید: سیل یکی از جریانات طبیعت است و تجاوز انسان به مناطق سیل‌خیز و دست کاری در ‌پوشش گیاهی و حریم رودخانه‌ها باعث تشدید خسارات ناشی از سیل می‌شود.