فراخوان جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست

دبیرخانه جایزه مهرگان با انتشار فراخوان دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم از ناشران و نویسندگان کتاب‌های علمی- زیست محیطی که چاپ اول کتاب‌هایشان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منتشر شده است دعوت کرد سه نسخه از کتاب‌های خود تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.