زنبورهای کمیاب استرالیا پس از ۱۰۰ سال برگشتند

گونه نادری از زنبورهایی که آخرین بار ۱۰۰ سال پیش مشاهده شده بودند، دوباره در کویینزلند استرالیا پیدا شدند.