جانی که از خشکسالی به لب رسید…

و چه کلمه آشنایی است این خشکسالی برای خراسان جنوبی‌ها، کلمه‌ای که سال‌هاست در جان زمین این منطقه نفوذ کرده و انگار قصد رفتن ندارد؛ ۲۰ سال خساست خاک حرف کمی نیست برای مردمی که بیشترشان کشاورزند و دامدار. پاییز ها و زمستان‌ها می‌گذرند و هیچ حاصل مردم کویر نمی‌شود از بارانی که رحمت است و زندگی آفرین.