تخریب دو سوم از جنگل های استواییِ جهان

نتایج گزارش یک سازمان غیر دولتی حاکی از آن است که دو سوم از جنگل های استوایی کهن و قدیمی در جهان تخریب شده یا از بین رفته اند.