بررسی سامانه جامع محیط زیست برای مدیریت پسماندهای خطرناک

مدیر مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل و استکهلم در تهران گفت: استفاده از سامانه جامع محیط زیست انسانی برای مدیریت پسماندهای خطرناک کشورهای عضو و غیر عضو مرکز منطقه‌ای بازل بررسی شد.