انجام ۱۰ هزار هکتار جنگل‌کاری اقتصادی در کشور

رییس سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار هکتار جنگل‌کاری اقتصادی صورت گرفته است، گفت: ۲۲ هزار هکتار زراعت چوب و ۱۰۰ هزار هکتار کشت و توسعه گیاهان دارویی نیز انجام شده است.