امضای تفاهمنامه مرکز منطقه‌ای رامسر با دانشگاه تربیت مدرس برای حفاظت از تالاب‌ها

مرکز منطقه‌ای رامسر در مرکز و غرب آسیا تفاهمنامه‌ای با دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس امضا کرد.