اقدامات پژوهشکده محیط‌ زیست دانشگاه تربیت مدرس

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، گزارشی از فعالیت‌های پژوهشکده محیط زیست ارائه شد.