۱۱ میلیون هکتار خراسان جنوبی در معرض فرسایش خاک و باد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: فرسایش خاک در واقع بستر اصلی حیات طبیعت را دچار مشکل و چالش کرده، با تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش زمین تشکیل شده و در خراسان جنوبی با وجود بادهای ۱۲۰ روزه و حدود ۱۹ سال خشکسالی در بخش فرسایش بادی و آبی با آن مواجه هستیم.