صدور اولین رای مراقبت الکترونیکی برای شکارچی متخلف در استان مرکزی

رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان مرکزی از صدور اولین رای مراقبت الکترونیکی برای شکارچی متخلف در استان خبر داد.