تکرار تراژدی تلخ مرگ پرندگان در خلیج گرگان

با بروز تدریجی تلفات پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله و بخش غربی خلیج گرگان، نگرانی‌ها از تکرار تلخ مرگ‌ومیر پرندگانی که هزاران کیلومتر راه را برای زمستان گذرانی به این منطقه طی کرده‌اند، افزایش داده است.