ارزش‌گذاری نمونه‌های موزه ملی تاریخ طبیعی برای نخستین بار

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی گفت:ارزش‌گذاری نمونه‌های موزه تکلیف قانونی است که تاکنون مغفول باقی مانده است.