لزوم مطالبه گری شهروندان برای کاهش آلودگی هوا

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر نقش شهروندان در کاهش آلودگی هوا تاکید کرد.