تدوین ساز و کار جلوگیری استفاده غیرمجاز از کاتالیست برای اخذ معاینه فنی

کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران امروز برگزار شد و بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده می‌بایست ساز و کار جلوگیری از استفاده غیرمجاز کاتالیست برای اخذ برگه معاینه فنی تدوین شود. تکلیف شهردارهای استان بر تعویض کاتالیست خودروهای عمومی از دیگر مصوبات این نشست بود.