انتشار «راهنمای میدانی قارچ‌های ایران»

«راهنمای میدانی قارچ‌های ایران» نوشته محمدرضا آصف شایان منتشر شد.