آیین نامه ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه ای از یگان حفاظت محیط زیست

وزارت دادگستری در راستای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، متن پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.