آلودگی هوای کلانشهرها/از تردد غیرضروری خودداری کنید

سازمان هواشناسی نسبت به آلودگی هوای کلانشهرها تا هفته آینده هشدارداد و بر ضرورت خودداری از تردد غیرضروری تاکید کرد.