چشم‌هایی که تنها درنای سفید سیبری را دنبال می‌کنند + تصاویر و فیلم

تمام نگاه ها و چشم‌ها به تنها بازمانده درنای سفید سیبری دوخته شده که در چند قدمی انقراض قرار دارد و برای همین است که همه با تمام توان از “امید” مراقبت می‌کنند تا امیدشان ناامید نشود.