محیط زیست لرستان و 5 سال اخیر…

به شدت دچار روزمرگی شده… در ماندن میپوسیم چرا باید اصرار داشته باشیم به چیزی که خیلی ها میگن درست نیست که اتفاقا آدمهای عاقل هم بینشون زیاده؟ ممکنه البته ادامه دادنش هم مشکل جدی نداشته باشه اما اساسا این یکنواختی که از اصرار بی جا برای موندن نشات گرفته آدم رو خسته میکنه پنج سال گذشته بدون ایجاد امید… ولو با اندک حرکت رو به جلو که وظیفه ذاتی هر سازمانیه…  ... “محیط زیست لرستان و 5 سال اخیر…”

ادامه ←