من زنده ام

من زنده ام و دوباره برگشتم تا بنویسم. چراییش رو نمیدونم و این اضافه شده به چیزای دیگه که نمیدونم.