Gorbeh Irani 2018-04-23 23:23:43

امیدوارم روزی فرا برسه تا همه گربه دوستان واقعی در پی نژاد و رنگ و اندازه خاصی برای نگهداری از …