پایانی بر جنجال آشورا ده؛ گذر از گردشگری به اکوتوریسم

پایانی به خط و نشان های دولتی ها برای تبدیل آشورا ده به منطقه گردشگریپایانی بر جنجال آشورا ده؛ گذر …