مسابقه قوچ لارستانی با جایزه سفر دو روزه

 
خبر : 9 قوچ و میش وحشی بر اثر سقوط درون یک آب انبار در ارتفاعات بستک هرمزگان تلف شدند
http://www.iew.ir/1394/03/26/36944
دوستانی …