فضای سبز تهران (1)

در یادداشت قبلی اشاره ای شد به روند توسعه شهر تهران و تغییرات ساختاری ایجاد شده در کالبد این شهر …