غار غار کلاغ باشد

تا باشد غار غار کلاغ باشد درخت چنار باشد و باد خنک پائیزی و تفکری در ژرفنای خوشترین خاطرات …..عکس …