روز بدون کیسه نایلون

امروز و دیروز به صورت نمادین “روز بدون کیسه های نایلونی” بود. 
کودکان دروازه غار هم نقش و حضور پررنگی در …