درمان ایرانی خشکیدگی درختان چنار توسط محقق بهشهری ساکن شاهرود

زرد شدن برگ درختان یا رنگ پریدگی برگهای چنار ناشی از عارضه کلروز آهک است چرا که وجود آهک فراوان …