باغ گیاهشناسی نوشهر

امروز در نوشهر اتفاقات زیبایی افتاد . بعد از مدتها …
این عکس آنقدر گویاست که تنها نظاره کردن آن امید …