از موج هفتم تا موج هشتم

 
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریستزندگی ، آبتنی کردن در این رود است           …