آدم ها و زباله ها

گربه ای درحال بهم ریختن زباله ها  و آلوده کردن محیط زیست شهری!!!
فاصله سطل زباله شهرداری با مجتمع ما 3-4 متر …